Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Registrace Košík (0) Menu

+420 608 484 862

Po-Pá: 10 -12h a 14-16h

So: 10-12h

0 Kč

Nákupní košík je prázdný.

Přejít do košíku
0

Reklamační řád


VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

Pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí:

 

 • Prodávající
  Bc. Lenka Fibigerová,
  IČ 66177863,
  Místo podnikání: Pod Platany 8, Bystřice pod Hostýnem, PSČ 768 61,
  Sídlo provozovny: Kamenec 1116, Bystřice pod Hostýnem, PSČ 768 61
 • E-shopem – je webová aplikace Prodávajícího www. obchodjitrenka.cz , kde mohou Zákazníci nakupovat Zboží/výrobky Prodávajícího.
 • Zákazníkem - příjemce Zboží/výrobků vyráběných/dodávaných Prodávajícím, které získává od Společnosti za peněžní úplatu. Tento reklamační řád se vztahuje výlučně na spotřebitele, jak jej definuje ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tedy na každého člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se Společností nebo s ní jinak jedná.
 • Zbožím/výrobkem – se rozumí movité věci dodávané Prodávajícím Zákazníkům nebo vyráběné a dodávané Prodávajícím Zákazníkům. Pro bližší přiblížení Prodávající uvádí, že zbožím rozumí movité věci přeprodávané od třetích subjektů (např. aromalampa aj.), výrobkem potom movité věci, které Prodávající sám vyrábí (bytové doplňky, bižuterii aj.).

 

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento reklamační řád se vztahuje na Zboží/výrobky vyráběné/dodávané Prodávajícím, a to jak zakoupené v E-shopu Prodávajícího, tak v sídle Provozovny. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího a každý Zákazník je povinen se s ním seznámit před odesláním závazné objednávky. Tento reklamační řád upravuje postup, při němž Zákazník uplatňuje svá práva z vadného plnění a při němž jsou ze strany Prodávajícího tyto nároky řešeny.
 2. Prodávající deklaruje svoji připravenost vyjít svým Zákazníkům v rámci reklamačního řízení vstříc s tím, že jsou všechny reklamace řádně a včas vyřizovány.
 3. Reklamační řízení dle tohoto reklamačního řádu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, s přihlédnutí k obsahu tohoto reklamačního řádu.
 4. Prodávající dále upozorňuje Zákazníky, že s ohledem na charakter Zboží/výrobků, které vyrábí/dodává, a to zejména ze skupiny kosmetiky a doplňků stravy, je nutné  vhodným způsobem skladovat

 

 

ZAHÁJENÍ REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ

 1. Prodávající přikládá ke každé doručované zásilce a nákupu fakturu, případně doklad o zaplacení, jenž slouží jako dodací a záruční list. Při nákupu v sídle Prodávajícího vydává Prodávající doklad o zaplacení, jenž slouží jako dodací a záruční list.
 2. Prodávající upozorňuje Zákazníky, že Zboží/výrobky zakoupené u jiného prodejce, než je Prodávající, je třeba reklamovat v místě nákupu, tedy u tohoto jiného prodejce, nikoliv u Prodávajícího.
 3. Reklamační řízení je zahájeno okamžikem, kdy byly Prodávajícímu doručeny všechny potřebné náležitosti, tedy řádně vyplněný Reklamační list, kopie dokladu o zaplacení Zboží/výrobku (faktura, doklad o zaplacení) a dle povahy reklamace a okolností případu i doručení Zboží/výrobku na adresu Prodávajícího.
   

 

Reklamaci je možno uplatnit tímto způsobem:

 1. e-mailem na adresu jitrenkaobchod@email.cz
 2. prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adresu provozovny: Kamenec 1116, 76861 Bystřice pod Hostýnem
 3. osobně v místě provozovny Prodávajícího: Kamenec 1116, 76861 Bystřice pod Hostýnem
   

O přijetí reklamace informuje Prodávající Zákazníka: na jeho e-mailovou adresu, nebo telefonicky do 3 pracovních dnů s tím, že předpokladem uvedeného je, že Zákazník jeden z těchto kontaktních údajů uvede do Reklamačního listu nebo Reklamační list zaslal e-mailem. Neobdrží-li Zákazník potvrzení o přijetí reklamace, je třeba, aby se obrátil na Prodávajícího a tam si doručení reklamace potvrdil.

 


 

JAKOST PŘI PŘEVZETÍ A OBSAH REKLAMACE

 1. Pokud má převzaté Zboží/výrobek nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, nehodí se ke sjednanému účelu atd.), pak se jedná o vady Zboží/výrobku, za které odpovídá Prodávající.
 2. Zákazník může u Prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí Zboží/výrobu podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 3. Není-li oprava nebo výměna Zboží/výrobku možná, na základě odstoupení od smlouvy může Zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 4. Během šesti měsíců od převzetí Zboží/výrobku se předpokládá, že vada Zboží/výrobku existovala již při převzetí Zboží/výrobku.
 5. Prodávající není povinen nároku Zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že Zákazník před převzetím o vadě Zboží/výrobku věděl nebo ji sám způsobil.
 6. U prodávaného použitého Zboží/výrobku Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U Zboží/výrobků prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má Zákazník v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

   

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUČNÍ DOBA A OBSAH REKLAMACE

 1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí Zboží/výrobku – tato práva z odpovědnosti za vady musí Zákazník uplatnit u Prodávajícího v záruční době, jinak mu práva z odpovědnosti za vady prodaného Zboží a výrobků zanikají. Záruční doba je v délce 24 měsíců od převzetí Zboží/výrobku, pokud se nejedná o Zboží/výrobek s kratší nebo delší dobou exspirace danou Prodávajícím. Pak platí záruční doba v délce, jak je u jednotlivých výrobků, zejména ze skupiny kosmetiky a doplňků stravy.
 2. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci Zboží/výrobku, který je v záruční době, u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Neoznámí-li Zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, reklamace nemusí být Prodávajícím uznána. Přebírá-li Zákazník Zboží/výrobek v sídle Prodávajícího, je povinen překontrolovat obsah objednávky na místě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 3. Zákazník v oddílu „Předmět reklamace“ Reklamačního listu podrobně uvede, v čem spatřuje rozpor s kupní smlouvou, jak se vada projevuje, datum, kdy vadu zjistil a případně odůvodní, proč ji nezjistil dříve, pokud od převzetí Zboží/výrobku uplynulo více dní.
 4. Právo z vadného plnění, tedy volbu řešení reklamace, Zákazník uvede v oddílu „Požadavek/návrh na řešení“ Reklamačního listu, když má na výběr tyto možnosti, a to dle toho, zda jde o podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by porušení předvídala.

   

 5. Mimosoudní vyřizování stížností je zahájeno výlučně na návrh Zákazníka prostřednictvím elektronické adresy jitrenkaobchod@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Prodávající na elektronickou adresu Zákazníka. V případě, že se mimosoudní spor nepodaří vyřešit přímo, je možné oslovit příslušnou Českou obchodní inspekci se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, IČ: 000 20 869. Návrh lze podat nejpozději do 1. roku ode dne kdy Zákazník u Prodávajícího uplatnil své právo poprvé.  Zákazník má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online vytvořené Evropskou komisí prostřednictvím platformy ODR

 

V záruční době může Zákazník uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy:

 1. odstranění vady, a to dodáním nového či chybějícího Zboží/výrobku (podmínkou však je, že Zákazník doručí reklamované Zboží/výrobek, které má být vyměněno, spolu s vyplněným Reklamačním listem a dokladem o nákupu na adresu Prodávajícího) nebo
 2. odstranění vady, a to opravou Zboží/výrobku tam, kde to přichází v úvahu (aromalampy, difuzéry apod.), podmínkou však je, že Zákazník doručí reklamované Zboží/výrobek, které má být opraveno, spolu s vyplněným Reklamačním listem a dokladem o nákupu na adresu Prodávajícího nebo
 3. přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
 4. odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny (tím se smlouva od počátku ruší a Zákazníkovi budou vráceny peníze - podmínkou však je, že Zákazník doručí reklamované Zboží/výrobek spolu s vyplněným Reklamačním listem a dokladem o nákupu na adresu Prodávajícího.
   

 

V případě vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má Zákazník právo na:

 1. odstranění vady nebo
 2. přiměřenou slevu z kupní slevy.

Pokud se taková vada vyskytla opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišnou závadu, může Zákazník uplatnit právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, výměnu Zboží/výrobku anebo odstoupit od smlouvy.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo korigovat volbu Zákazníka mezi tím, zda je vada podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy. Stejně tak Prodávající posoudí, zda při požadavku na opravu Zboží/výrobku nebo jeho výměnu za nové provede právě opravu nebo výměnu a naopak.
 2. Zákazník nemá práva z vadného plnění, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud vadu sám způsobil.

 

 

VYHODNOCENÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne přijetí reklamace, jak je popsáno shora v oddílu IV. O vyřízení reklamace bude Zákazník informován tak, že mu bude vystaveno potvrzení o vyřízení reklamace, v němž je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzeno případné provedení opravy a doba trvání opravy, případně odůvodněno zamítnutí reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude Zákazníkovi zasláno na e-mail, uvedl-li ho, nebo odesláno poskytovatelem poštovních služeb.
 2. V případě oprávněné reklamace, jejíž součástí bylo doručení reklamovaného Zboží/výrobku Prodávajícího (nebylo-li Zboží/výrobek doručováno osobně), má Zákazník nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva (např. poštovného dle tarifu České pošty, s.p.). Takovou náhradu však Zákazník musí u Prodávajícího uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, a to předložením dokladu o úhradě jím vynaložených nákladů. Prodávající v tomto smyslu preferuje dohodu se zákazníkem a případně i jiné alternativní řešení. K náhradě nákladů dojde bezhotovostně na bankovní účet, který Zákazník pro tyto účely uvede.
 3. Zákazník bere na vědomí, že zásilky zaslané v rámci reklamace na adresu Prodávajícího na dobírku nebudou Prodávajícím přijaty.

   

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ/VÝROBKU ZAKOUPENÉ DISTANČNÍM ZPÚSOBEM (PLATÍ POUZE V PŘÍPADĚ PRODEJE V E-SHOPU)

Právo odstoupit od smlouvy

 1. Zákazník je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v těch případech, kdy mu to přiznává zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, konkrétně jeho ust. § 1829, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží/výrobku Zákazníkem nebo jím určenou třetí osobou.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Zákazník o svém odstoupení od této smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Nemusí uvádět důvod, pro který odstupuje.
 3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje předat odstoupení od smlouvy v poslední den lhůty orgánu, který má povinnost jej doručit (provozovatel poštovních služeb) anebo jej i odeslat e-mailem na adresu jitrenkaobchod@email.cz.
   

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. Pokud Zákazník odstoupí od smlouvy dle tohoto odstavce Reklamačního řádu, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržela oznámení Zákazníka o odstoupení od smlouvy, všechny platby týkající se Zboží/výrobku, ohledně něhož Zákazník odstupuje od smlouvy, které od něj obdržela. Předpokladem vrácení peněz je vrácení Zboží/výrobku Zákazníkem. Vrácení plateb proběhne přednostně bezhotovostně na bankovní účet, který Zákazník uvedl. Prodávající vrátí platbu až po obdržení vráceného Zboží/výrobku nebo prokáže-li Zákazník, že Zboží/výrobek Společnosti odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 2. Zákazník je povinen Zboží/výrobek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo jej osobně předat v sídle Prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zákazník odešle Zboží/výrobek zpět před uplynutím 14 dnů. Zákazník bere na vědomí, že vrácené Zboží/výrobky musí být kompletní – nepoškozené, neotevřené a zaslané tak, aby přepravou nedošlo k jejich poškození. Je-li vrácené Zboží/výrobek poškozen porušením povinnosti Zákazníka, je Prodávající oprávněn vůči Zákazníkovi uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty Zboží/výrobku a odečíst jej od vrácené částky.
 3. Náklady spojené s vrácením Zboží/výrobků nese Zákazník.

   

DOPORUČENÍ SPOLEČNOSTI PŘI PŘEBÍRÁNÍ ZBOŽÍ/VÝROBKŮ OD DOPRAVCE

 1. V případě, kdy je Zákazníkovi Zboží/výrobek zasílán prostřednictvím dopravce, kterým je Česká pošta, s.p. anebo smluvní dopravce Společnosti, a to spol. GEIS či GSL, PPL, doporučuje Prodávající zákazníkovi při přebírání zásilky překontrolovat její stav. Je-li tímto způsobem zjištěno mechanické poškození obalu zásilky, případně i viditelné poškození obsahu zásilky, doporučuje Společnost zásilku nepřebírat, případně tuto skutečnost u dopravce reklamovat způsobem popsaným níže.
 2. V případě, že Zákazník zjistí poškození zásilky při přebírání od dopravce, je nutné, aby s ním ihned sepsal záznam o poškození, případně zásilku na místě otevřel a překontroloval obsah. Pokud zjistí poškození Zboží/výrobků dodatečně, je nutné do 48 hodin od převzetí zásilky kontaktovat Prodávajícího. Prodávající vyřídí následně reklamaci s dopravcem a kontaktuje zákazníka ohledně způsobu vyřízení reklamace. Prodávající v této souvislosti doporučuje Zákazníkovi pořídit fotodokumentaci obalu, výplně, případně poškozeného Zboží/výrobku a tuto zaslat Prodávajícímu, stejně jako je třeba zachovat všechny součásti zásilky (obal, výplň atd.) pro účely zjištění příčiny poškození.
 3. V případě, že Zákazník po převzetí zásilky od dopravce zjistí neúplnost zásilky, záměnu Zboží/výrobku nebo nesrovnalost na faktuře nebo daňovém dokladu, je Zákazník povinen neprodleně kontaktovat Prodávajícího, maximálně však do 48 hodin ode dne převzetí zásilky od dopravce. Při zjištění reklamace při převzetí zásilky před víkendem, či svátkem, je nutné nahlásit tuto skutečnost neprodleně následující pracovní den. Současně s tím je Zákazník povinen zachovat kompletní obal zásilky včetně výplně a krabice.

   

Tento reklamační řád vstupuje v platnost dne 1.10.2019