Registrace Košík (0) Menu

+420 608 484 682

Po-Pá: 8:00 - 18:00

0 Kč

Nákupní košík je prázdný.

Přejít do košíku
0

Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „VOP“)

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto „VOP“ fyzické osoby
Bc. Lenka Fibigerová,
IČ: 66177863,
Sídlo firny: Pod Platany 8, Bystřice pod Hostýnem, PSČ 768 61,
Sídlo provozovny: Kamenec 1116, Bystřice pod Hostýnem, PSČ 768 61
(dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy
(dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Zákazník“), a to jak v provozovně Prodávajícího, tak prostřednictvím
e-shopu Prodávajícího, kterým je webová aplikace Prodávajícího umístěná na: www.obchodjitrenka.cz kde mohou Zákazníci nakupovat Zboží/výrobky Prodávajícího, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“)

1.2. Zbožím/výrobkem se rozumí movité věci dodávané Prodávajícím Zákazníkům nebo vyráběné a dodávané Prodávajícím Zákazníkům. Pro bližší přiblížení Prodávající uvádí, že Zbožím rozumí movité věci přeprodávané od třetích subjektů (např. aromalampa aj.), výrobkem potom movité věci, které Prodávající sám vyrábí (bytové doplňky aj.).

1.3. Zákazníkem se pro účely těchto VOP rozumí příjemce Zboží/výrobků vyráběných/dodávaných Prodávajícím, které získává od Prodávajícího za peněžní úplatu. Tyto VOP se vztahují výlučně na spotřebitele, jak jej definuje ust. § 419 OZ, tedy na každého člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit Zboží/výrobek od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání Zboží/výrobku v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.4. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v samostatné kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.5. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP .

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1. Na základě registrace provedené na stránce e-shopu provozovaného Prodávajícím může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět objednávání Zboží/výrobku (dále jen „uživatelský účet“). Zákazník může provádět objednávání Zboží/výrobku též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci v e-shopu Prodávajícího a při objednávání Zboží/výrobku je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání Zboží/výrobku jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY/CENA ZBOŽÍ

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Zboží/výrobcích, a to včetně uvedení jejich cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků v Kč (Koruna česká). Zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Zobrazené ceny jsou po všech slevách a jsou konečné. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít se Zákazníkem kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Exportní omezení: webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o platbě a nákladech spojených s balením a dodáním Zboží/výrobků. Exportovat z této české verze internetového obchodu platí pouze pro Českou republiku a Slovensko. Export do dalších zemí bude možný objednávkou v plánované anglické verzi tohoto obchodu a to do zemí: Polsko, Bělorusko, Dánsko, Ukrajina, Nizozemí, Rakousko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Slovinsko, Srbsko, Švýcarsko, Německo, Belgie, Velká Británie, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Litva, Lotyšsko, Finsko, Island, USA, Španělsko, Švédsko. Možnosti a ceny dopravy i platby naleznete zde, tyto mohou být během fungování obchodu měněny v závislosti na cenách dopravců. V případě nestandartních objednávek si Prodávající vymezuje právo domluvit si cenu dopravy se Zákazníkem individuálně.

 

3.3. Za účelem objednání Zboží/výrobku vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.a. objednávaném Zboží/výrobku (objednávané „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.b. způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží/výrobku

3.3.c. nákladech spojených s dodáním Zboží/výrobku (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Zákazníka“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství Zboží/výrobku, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka.

3.7. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.

 

4. MOŽNOSTI PLATBY ZBOŽÍ/VÝROBKU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1. Cenu Zboží/výrobku a případné náklady spojené s dodáním Zboží/výrobku dle kupní smlouvy může Zákazník uhradit Společnosti následujícími způsoby:

4.1.a. v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese Kamenec 1116; Bystřice pod Hostýnem; 768 61.

4.1.b. v hotovosti na dobírku v místě určeném Zákazníkem v objednávce,

4.1.c. bezhotovostně převodem (platba předem) na účet Prodávajícího: Česká republika: 11161002/5500, zahraničí: IBAN: CZ6155000000000011161002 SWIFT: RZBCCZPP

Splatnost platby předem je do 10 pracovních dnů ode dne objednání - pokud nebude uhrazeno, objednávka bude stornována.

Zákazník se zavazuje v případě platby předem uhradit všechny náklady (poplatky) spojené s převodem smluvené částky.

4.1.d. bezhotovostně platební kartou v provozovně Prodávajícího na adrese Kamenec 1116; Bystřice pod Hostýnem; 768 61.

4.1.e. bezhotovostně platební kartou (platba předem) s doručením na adresu Zákazníka nebo s převzetím osobně v provozovně Prodávajícího.

 

4.2. Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží/výrobku ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží/výrobku.

4.3. Prodávající nepožaduje od Zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčen bod 4. tohoto čl. 4. ohledně povinnosti uhradit kupní cenu předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží/výrobku. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná předem s výjimkou, kdy je Zboží/výrobek přebírán zákazníkem osobně v provozovně Prodávajícího, když je cena uhrazena platební kartou.

4.5. V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen hradit kupní cenu Zboží/výrobku společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.6. Případné slevy z ceny Zboží/výrobku poskytnuté Prodávajícím Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat, s výjimkou slev, které se týkají Zboží/výrobku před ukončením exspirace.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Zákazníkovi po uhrazení ceny Zboží/výrobku a zašle jej spolu se Zbožím/výrobkem na adresu Zákazníka.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ/VÝROBKU ZAKOUPENÉHO DISTANČNÍM ZPŮSOBEM (PLATÍ POUZE V PŘÍPADĚ PRODEJE V E-SHOPU)

 

5.1. Právo odstoupit od kupní smlouvy

5.1.a. Zákazník je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v těch případech, kdy mu to přiznává zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, konkrétně jeho ustanovení § 1829, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží/výrobku Zákazníkem nebo jím určenou třetí osobou.

5.1.b. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Zákazník o svém odstoupení od této smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Nemusí uvádět důvod, pro který odstupuje.

5.1.c. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje předat odstoupení od smlouvy v poslední den lhůty orgánu, který má povinnost jej doručit (provozovatel poštovních služeb) anebo jej i odeslat e-mailem na adresu jitrenkaobchod@email.cz

 

5.1.d. Pokud Zákazník odstoupí od smlouvy dle tohoto odstavce Reklamačního řádu, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel oznámení Zákazníka o odstoupení od smlouvy, všechny platby týkající se Zboží/výrobku, ohledně něhož Zákazník odstupuje od smlouvy, které od něj obdržel. Předpokladem vrácení peněz je vrácení Zboží/výrobku Zákazníkem. Vrácení plateb proběhne přednostně bezhotovostně na bankovní účet, který Zákazník uvedl. Prodávající vrátí platbu až po obdržení vráceného Zboží/výrobku nebo prokáže-li Zákazník, že Zboží/výrobek Prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5.2. Převzetí Zboží/výrobku – Zákazník je povinen Zboží/výrobek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo jej osobně předat v sídle Prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zákazník odešle Zboží/výrobek zpět před uplynutím 14 dnů. Zákazník bere na vědomí, že vrácené Zboží/výrobky musí být kompletní – nepoškozené, neotevřené a zaslané tak, aby přepravou nedošlo k jejich poškození. Je-li vrácené Zboží/výrobek poškozen porušením povinnosti Zákazníka, je Prodávající oprávněn vůči Zákazníkovi uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty Zboží/výrobku a odečíst jej z vrácené částky.

5.3. Náklady spojené s vrácením Zboží/výrobků nese Zákazník.

5.4. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce Zboží/výrobku, který byl upraven podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce Zboží/výrobku, který podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží/výrobku, který byl po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce Zboží/výrobku v uzavřeném obalu, který Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.5. Je-li společně se Zbožím/výrobkem poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se Zbožím/výrobkem Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ/VÝROBKU

6.1. Není-li ujednáno jinak, je Zboží/výrobek dodáván prostřednictvím České pošty nebo jiného smluvního dopravce Prodávajícího.

6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat Zboží/výrobek na místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen převzít Zboží/výrobek při dodání. Doba předání expedovaného Zboží/výrobku přepravci je 3 pracovní dny od potvrzení objednávky, v případě platby převodem 3 pracovní dny od obdržení platby od Zákazníka. Při nevyzvednutí zásilky si Prodávající může nárokovat úhradu dopravy.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Zboží/výrobek doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží/výrobku, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Náklady na poštovné jsou uvedeny zde s tím, že Prodávající upozorňuje, že se ceny dopravného (ev. doběrečného) mohou měnit v závislosti na změnách cen dopravců.

6.6. Náklady spojené s vrácením Zboží/výrobků nese Zákazník.

 

7. DOPORUČENÍ SPOLEČNOSTI OHLEDNĚ SKLADOVÁNÍ ZBOŽÍ/VÝROBKŮ

7.1. Prodávající upozorňuje Zákazníky, že s ohledem na charakter Zboží/výrobků, které vyrábí/dodává, a to zejména ze skupiny kosmetiky, doplňků stravy a dárkových předmětů je nutno je též vhodným způsobem uchovávat a skladovat. Doporučená pravidla skladování jsou k nahlédnutí zde.

8. BONUSY

8.1. Prodávající poskytne slevu ve výši 5 % z ceny následující objednávky tomu registrovanému Zákazníkovi, který u Prodávajícího přes jeho e-shop na www.obchodjitrenka.cz objedná, převezme a zaplatí Zboží/výrobky, jejichž cena v součtu jednotlivých objednávek činí částku nad 10.000,- Kč.  Sleva se nevztahuje na dárkové poukazy. Na slevu není právní nárok.

 

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Ve věci jakosti při převzetí Zboží/výrobku a práv z vadného plnění odkazuje Prodávající na Reklamační řád pro spotřebitele, který nedílnou součástí těchto VOP zde.

9.2. V případě nesouhlasu Zákazníka s výsledkem reklamace může se Zákazník obrátit na Českou obchodní inspekci, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Živnostenský úřad, Celní úřad.

 

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Zákazník nabývá vlastnictví ke Zboží/výrobku zaplacením celé kupní ceny.

10.2. Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

10.3. Mimosoudní vyřizování stížností Zákazníků zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy jitrenkaobchod@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Prodávající na elektronickou adresu Zákazníka.

10.4. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Ochrana osobních údajů Zákazníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

11.4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.5. Zpracováním osobních údajů Zákazníka může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících Zboží/výrobky nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Zákazníka předávány třetím osobám.

11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.8. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1. Zákazník odesláním objednávky souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení Prodávajícího na elektronickou adresu Zákazníka, uvedenou v registraci.

12.2. Zákazník může Společnosti sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení.

12.3. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

 

Kontaktní údaje Společnosti:

adresa pro doručování: Kamenec 116; Bystřice pod Hostýnem; 768 61

adresa elektronické pošty: jitrenkaobchod@email.cz

telefon: +420 608 484 862

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2019.

V Bystřici pod Hostýnem dne 1. 11. 2019.